ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลัก โดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ


รหัสประจำตัวนักศึกษา : * เช่น 5431281000
ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

** หมายเหตุ :
     - โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานวัดผลอีกครั้ง
     - นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้อีกช่องทาง ทาง RMS
     - ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-611847 แฟกซ์ 053-611847
ผู้เข้าใช้งานวันนี้ 29 คน    ทั้งหมด 20149 คน.