กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อวิทยาลัย  

 

• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Home Thai-Austrian Technical College ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 61 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวชิดชนก จันทร์จรัส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
2
นางสาวจรรยาศิริ บุญมาลา • ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูล
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
3
นายศิวะลักษณ์ คำพุ • หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
•
นายธาดา คงจรัสแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
5
นายประภาส แซ่ว้าง • ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6
•
นางสาววัชรี แสงสุวรรณ • ผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
• ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
•
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริมาเมือง • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
8
นางสาวโชติกา ไชยา • ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
9
นายอนุรักษ์ ยาใจ • ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน สื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10
นายประภากร วัชราคม • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11
นายชัยสิทธิ์ สง่างาม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
12
•
นางดวงสมร สง่างาม • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
13
•
นายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์ • หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
14
•
นางสาวจุฑามาศ บัวขาว • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15
•
นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
16
นายอิทธิ ิอิทธิพิบูล • หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
17
นายสุริยัน ศรีปา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
18
•
นางกานดา เอี่ยมกระสินธ์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19
นายมานพ แก้วมณีกรณ์ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
20
•
นายประพัทธ์ บุญเซี่ยม • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
21
•
นายคณิต ศิริมาเมือง • พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
22
นางธนพร แสงนูญ • หัวหน้างาน งานห้องสมุด
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23
•
นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
24
•
นายปัณณทัต ใจหล้า • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
25
นายปรัตถกร ปานสุวรรณ • หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
26
นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ • ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
•
ว่าที่ ร.ต.ธีรยุทธ หมื่นระย้า • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
•
นายนันทวุฒิ ศรีสงวน • หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
29
นางสาวณัฐระดาพร อาทิตย์ตั้ง • หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
30
•
นางนภาพร ลานเหลือ • หัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
31
นายสมเกียรติ แซ่เล้า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
32
นายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
• ผู้ช่วยงาน งานผลิตการค้า
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
33
นายธวัชชัย โสภาพันธ์ • ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
34
นายณัฐพล อินต๊ะเปียง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
35
นายยศกร วิศรุตพงศ์ • ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูล
• ผู้ช่วยงาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
นางสาวอรทัย ตาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
37
นายธนาวุฒิ ธีรเกียรติกุล • ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
38
นายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรธน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
39
นางสาวรุ่งนภา มณีจันทร์ • ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
40
นายอรรถภูมิ ปงลังกา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
นางสาวชนม์นิภา นานาวรรณาคาร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
42
นายทวีศักดิ์ จรรยาดี • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
43
•
นางอำโนญ พัฒนกสิกร • ลูกจ้างประจำ วางแผนและงบประมาณ
44
•
นางสาวอลิศษา ครองไชย • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
45
นายสุทิน ทุมตะคุ • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
46
นายนิวัฒน์ สงวนบุญ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
47
•
นายฌณะศึกฬ์ ธุวตระกุลวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
48
•
นางสาวศิราณี ภีระ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานท่ัวไป
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
49
•
นางสาวผุสดี สุวิทย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
50
นางสาวสุพรรนิกา เขิ่งภักดี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
51
•
นางวันเพ็ญ กรพิทักษ์รักษา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
52
นายวิเชียร เอกพันธ์ • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
53
นางสาวศรีพนา ไพรขจรเกียรติ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
54
นางสาวจันทร์เพ็ญ แคว้นประจิม • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
55
นายโพธิ์ประดิษย์ เขิ่งภักดี • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
56
•
นายสุพล จารุศิลป์ทิพยกุล • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
57
•
นายเลิศศักดิ์ ยินดีภพ • เจ้าหน้าที่ บริหารทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
58
นายมนัส สารประสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
59
นางสาวสุภาพร หลงฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
60
นางสาววริศรา กวางทู • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
61
•
นางสาวพรรพี ไชยบุญศรี • ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบริหารงานท่ัวไป
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ :: แผนผังเว็บไซท์ :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อผู้ดูแลระบบ