กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | ติดต่อวิทยาลัย  

 

• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Home Thai-Austrian Technical College ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 59 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายยศกร วิศรุตพงศ์ • ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูล
• ผู้ช่วยงาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
•
นายประพัทธ์ บุญเซี่ยม • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
3
•
นางสาวรุ่งนภา มณีจันทร์ • ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
4
นางสาวโชติกา ไชยา • ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
นายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
• ผู้ช่วยงาน งานผลิตการค้า
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
6
•
นายธาดา คงจรัสแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
7
•
นางสาวจุฑามาศ บัวขาว • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8
นางสาวจรรยาศิริ บุญมาลา • ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูล
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
9
•
นางดวงสมร สง่างาม • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
10
•
นางสาววัชรี แสงสุวรรณ • ผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
• ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11
นายประภากร วัชราคม • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12
นายชัยสิทธิ์ สง่างาม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
13
•
นายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์ • หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14
นายมานพ แก้วมณีกรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
15
•
ว่าที่ ร.ต.ธีรยุทธ หมื่นระย้า • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
16
นางธนพร แสงนูญ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
17
•
นายปัณณทัต ใจหล้า • พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
18
นายศิวะลักษณ์ คำพุ • หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
19
•
นายคณิต ศิริมาเมือง • พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
20
นายสุริยัน ศรีปา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
21
•
นางอำโนญ พัฒนกสิกร • ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
22
•
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริมาเมือง • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
23
นางสาวณัฐระดาพร อาทิตย์ตั้ง • หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
• หัวหน้างาน งานบัญชี
24
นายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์ • หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
•
นายนันทวุฒิ ศรีสงวน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
26
นายอิทธิ ิอิทธิพิบูล • หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
27
•
นางนภาพร ลานเหลือ • หัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
28
นายณัฐพล อินต๊ะเปียง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
29
•
นายประวิทย์ ต้าวพรหม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
30
•
บวร วรรณเรือน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
31
•
สาวิณี เขื่อนแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32
•
ทำนุรัฐ ฤกษ์ปฐมวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
นางสาวอรทัย ตาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
34
•
ปภาดา หัฏฐะวสุกุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
35
•
รัชนี ราษฎร์ปิติสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
36
ปัชชากร โนวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
37
นายประภาส แซ่ว้าง • ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
38
สุภาพร หรรษาพนาไพร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
39
นายทวีศักดิ์ จรรยาดี • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
40
นายสุทิน ทุมตะคุ • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
41
•
นายเลิศศักดิ์ ยินดีภพ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
42
ณรงค์ชัย คิดสม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
43
นางสาววริศรา กวางทู • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
44
นางสาวสุภาพร หลงฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
45
•
นางสาวอลิศษา ครองไชย • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
46
•
นายฌณะศึกฬ์ ธุวตระกุลวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
47
นายนิวัฒน์ สงวนบุญ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
48
•
นางสาวผุสดี สุวิทย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
49
•
นายสุพล จารุศิลป์ทิพยกุล • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
50
•
จิรัฐติกาล กันทา • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานท่ัวไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
51
•
กวินธิดา ภมรภัคคีภูมิ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
52
นายวิเชียร เอกพันธ์ • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
53
นางสาวจันทร์เพ็ญ แคว้นประจิม • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
54
•
นางวันเพ็ญ กรพิทักษ์รักษา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
55
นายโพธิ์ประดิษย์ เขิ่งภักดี • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
56
•
นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
57
•
นางสาวพรรพี ไชยบุญศรี • หัวหน้างาน งานบริหารงานท่ัวไป
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
58
•
นางกานดา เอี่ยมกระสินธ์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ :: แผนผังเว็บไซท์ :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อผู้ดูแลระบบ