ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
40

• หญิง
27

รวม
67


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานท่ัวไป
2

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
4

• งานการเงิน
2

• งานห้องสมุด
1

• งานหลักสูตรและการสอน
4

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการและพยาบาล
2

• งานอาคารสถานที่
11

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานผลิตการค้า
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษ
6

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานบุคลากร
4

• งานกิจกรรม
8

• งานปกครอง
2

• วางแผนและงบประมาณ
2

• สื่อการเรียนการสอน
2

• วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• นักการภารโรง
3

• พนักงานขับรถ
1

• งานความร่วมมือ
2

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายทวีผล แปงณีวงค์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยสิทธิ์ สง่างาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวีระชาติ กุลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายคณิต ศิริมาเมือง
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรถสิทธิ์ เดชสงค์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวจุฑามาศ บัวขาว
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายมานพ แก้วมณีกรณ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางกานดา เอี่ยมกระสินธ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางดวงสมร สง่างาม
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีว่าที่ ร.ต.ธีรยุทธ หมื่นระย้า
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรรพี สอาดจิตต์
หัวหน้างาน งานบริหารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวศิริลักษณ์ เปรมเจริญจิตร
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอำโนญ พัฒนกสิกร
หัวหน้างาน งานการเงิน
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนางธนพร แสงนูญ
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาลนายปัณณทัต ใจหล้า
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนันทวุฒิ ศรีสงวน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางณัฐระดา รัตนสิงห์
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวรุ่งนภา มณีจันทร์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชีนายอิทธิ อิทธิพิบูล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายพงษ์ศักดิ์ ศิริมาเมือง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์นายสุริยัน ศรีปา
หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์
หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วย งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วย งานกิจกรรม
ผู้ช่วย วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเมธัส ไพศาลนิรันดร์กาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วย งานโครงการพิเศษนายชนวีร์ วิหคเชษฐ์ชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศิวกร ทองพูลเจริญดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเอกนรินทร์ กล้าเเข็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วย งานกิจกรรมนายภูวิศ พัชรวิทิตโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วย งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วย งานโครงการพิเศษนายธนวรรธน์ กัลยรัตน์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธาดา คงจรัสแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วย งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วย งานโครงการพิเศษนายประภาส แซ่ว้าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วย งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วย งานสวัสดิการและพยาบาล
ผู้ช่วย งานกิจกรรมนายปัชชากร โนวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วย งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วย งานกิจกรรมนางสาวรสสุคนธ์ เยาวเรศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายบวร วรรณเรือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วย งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วย งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วย งานปกครองนางสาวศรีวรรณ นิธิในเกียรติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วย งานทะเบียนนายสิรธีร์ รัตนชัยโชติกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วย งานพัสดุนางสาวอภิรดี ลั่นฟ้าคนดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววริศรา หน้างาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วย งานหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วย งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอรทัย ตาคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วย งานกิจกรรมนางสาวจรรยพร ชื่นชม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางสาวจรรยาศิริ บุญมาลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วย งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วย งานกิจกรรมนายยศกร วิศรุตพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วย งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายทำนุรัฐ ฤกษ์ปฐมวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วย งานบุคลากร
ผู้ช่วย สื่อการเรียนการสอน

นายวิเชียร เอกพันธ์
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายทวีศักดิ์ จรรยาดี
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสุทิน ทุมตะคุ
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นางสาวลิลณ์ลฎา โรจน์นิธิพร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวอลิศษา ครองไชย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายนิวัฒน์ สงวนบุญ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุภาพร หลงฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ วางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางสาวสายมสร ธีรเมธากุล
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายสุชลิต สุธรรม
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวจันทร์เพ็ญ แคว้นประจิม
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววริศรา กวางทู
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางวันเพ็ญ กรพิทักษ์รักษา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวน้ำทิพย์ ฐิติอุดมศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายเลิศศักดิ์ ยินดีภพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสุเทพ ไชยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่อัสนีย์ ศรีตระกูลทร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนภัชชยา อุดมทวีโชติ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนายณรงค์ชัย คิดสม
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ

นายธนโชค นิรมลวงศ์สกุล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายผดุงเกียรติ แสนโส
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวชมัยพร โชคสิงขร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาววนัสนันท์ ส่องสว่าง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายณัฐนนท์ สมภารจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน