ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
26

• หญิง
34

รวม
63


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
3

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8

• งานหลักสูตรและการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
19

• งานอาคารสถานที่
12

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษ
8

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
7

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
15

• งานปกครอง
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• นักการภารโรง
2

• ยามรักษาการณ์
1

• พนักงานขับรถ
1

• งานความร่วมมือ
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
8

• กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา
1

• งานวิชาการ
1

• งานแผนและความร่วมมือ
1

• งานบริหารทรัพยากร
1

• งานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางอรอนงค์ ชมก้อน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางสาวจุฑามาศ บัวขาว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางฐิตานันท์ ชมพูวีรกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัชวาลย์ ขวาแซ้น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนางสาวนัยนา ดวงบาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนายชยานนท์ มงคลเทพ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาวศิริลักษณ์ เปรมเจริญจิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูนายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนและความร่วมมือนายวุฒินันท์ เครือเสาร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนางสาวมณฑิกา สุวคนธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวกนิษฐา ทองเกลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ครูผู้ช่วยนางสาวปรียานุช กาเหล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางอำโนญ พัฒนกสิกร
หัวหน้างาน งานการเงิน
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนายคณิต ศิริมาเมือง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างาน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนายปัณณทัต ใจหล้า
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธาดา คงจรัสแสง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษนายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวฐปกร บุญมาลา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอนนางสาวพรรพี สอาดจิตต์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูนายทำนุรัฐ ฤกษ์ปฐมวงศ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายปัชชากร โนวรรณ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกานติภัฎ จันต๊ะสน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายเจษฎา คำพูนศิลป์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายมโนชา กายอด
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรนายพีระพล พลอยศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ลูกจ้างประจำนายสุทิน ทุมตะคุ
ลูกจ้างประจำ ยามรักษาการณ์
ครูพิเศษสอนนายเมธัส ไพศาลนิรันดร์กาล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายภูวิศ พัชรวิทิตโชติ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายเอกนรินทร์ กล้าเเข็ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนางสาวรสสุคนธ์ เยาวเรศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวนภัชชยา อุดมทวีโชติ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวศศิธร ทองสีขาว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวสุธิดา กระจายความรู้
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววนิดา อารามแก้ว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานายปริญญา กันทาแปง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานายธนาวัฒน์ เทพกัน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวพิมพิไล อมรใฝ่ทรงกิจ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายภานุพงษ์ หอมสุวรรณ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางธนพร แสงนูญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูนางสาวอลิศษา ครองไชย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายสุขชัย ไพรสัจพร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงนางสายพิณ ประหยัดทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงนายคำสิงห์ คำทองจักร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถนางสาววริศรา กวางทู
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานางสาวจันทร์เพ็ญ แคว้นประจิม
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวยุวดี ประชัยชาญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวประภาพร วงค์ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวสีพลอย สีจันทร์สุกสกาว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวชฎาพร สิงห์ทอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวศิริลักษณ์ โกฏิฉกรรจ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวณหทัย รัตนโชติรส
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวธีรดา อนุอมรกุล
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวนันนภัทร สรานนท์เวชกุล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวมาริสา คีรีสุภาสิน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายเลิศศักดิ์ ยินดีภพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูพี่เลี้ยงนายชินดนัย จันตาแปง
ครูพี่เลี้ยง งานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือนายบรรณวิชญ์ กิจโชคประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยง งานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
นักศึกษาฝึกสอนนายวิศรุต ศตคุณวิเศษญ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายนรพนธ์ พงศ์จิระชัย
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายเมธิวัฒน์ วรส
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวจีรนันท์ เจริญขุนคีรี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง