ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
28

รวม
66


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานท่ัวไป
2

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
5

• งานการเงิน
2

• งานห้องสมุด
2

• งานหลักสูตรและการสอน
6

• งานประกันคุณภาพ
12

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
13

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานผลิตการค้า
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานโครงการพิเศษ
8

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานบุคลากร
4

• งานกิจกรรม
15

• งานปกครอง
8

• วางแผนและงบประมาณ
2

• สื่อการเรียนการสอน
2

• วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• นักการภารโรง
3

• ยามรักษาการณ์
3

• พนักงานขับรถ
1

• งานความร่วมมือ
3

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าสาขางานนายบวร วรรณเรือน
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นักศึกษาฝึกสอนนางสาววนัสนันท์ ส่องสว่าง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายณัฐนนท์ สมภารจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน