ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
28

รวม
66


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานท่ัวไป
2

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
5

• งานการเงิน
2

• งานห้องสมุด
2

• งานหลักสูตรและการสอน
6

• งานประกันคุณภาพ
12

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานสวัสดิการและพยาบาล
3

• งานอาคารสถานที่
13

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานผลิตการค้า
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานโครงการพิเศษ
8

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานบุคลากร
4

• งานกิจกรรม
15

• งานปกครอง
8

• วางแผนและงบประมาณ
2

• สื่อการเรียนการสอน
2

• วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• นักการภารโรง
3

• ยามรักษาการณ์
3

• พนักงานขับรถ
1

• งานความร่วมมือ
3

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าสาขางานนางกานดา เอี่ยมกระสินธ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำวิธิตา ชมพูวีรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริลักษณ์ เปรมเจริญจิตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัชวาลย์ ขวาแซ้น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางสาวศรีวรรณ นิธิในเกียรติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิรธีร์ รัตนชัยโชติกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอภิรดี ลั่นฟ้าคนดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววริศรา หน้างาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์