ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
26

• หญิง
34

รวม
63


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
3

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8

• งานหลักสูตรและการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
19

• งานอาคารสถานที่
12

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษ
8

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
7

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
15

• งานปกครอง
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• นักการภารโรง
2

• ยามรักษาการณ์
1

• พนักงานขับรถ
1

• งานความร่วมมือ
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
8

• กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา
1

• งานวิชาการ
1

• งานแผนและความร่วมมือ
1

• งานบริหารทรัพยากร
1

• งานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนายชัชวาลย์ ขวาแซ้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ข้าราชการครูนางสาวศิริลักษณ์ เปรมเจริญจิตร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางฐิตานันท์ ชมพูวีรกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนัยนา ดวงบาล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ครูพิเศษสอนนางสาวสุธิดา กระจายความรู้
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปริญญา กันทาแปง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์