ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
26

• หญิง
34

รวม
63


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
3

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8

• งานหลักสูตรและการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
19

• งานอาคารสถานที่
12

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษ
8

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
7

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
15

• งานปกครอง
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• นักการภารโรง
2

• ยามรักษาการณ์
1

• พนักงานขับรถ
1

• งานความร่วมมือ
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
8

• กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา
1

• งานวิชาการ
1

• งานแผนและความร่วมมือ
1

• งานบริหารทรัพยากร
1

• งานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหัวหน้าแผนกนางสาวปรียานุช กาเหล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสอนนางสาวฐปกร บุญมาลา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายทำนุรัฐ ฤกษ์ปฐมวงศ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูนางสาวศศิธร ทองสีขาว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ